RHINESTONE TRIM PANAMA FASHION HAT FEDORA HAT

3.75 " brim SOFT VELVET TRIM HAT